VIỆT NAM

KẾ HOẠCH TUẦN 8

THỨ HAI
04/10/2010
-Chào cờ đầu tuần
-Giảng dạy và học tập tuần 8
-Thực hiện chuyên đề QBPTE Chủ đề 1
-Họp Chi bộ

THỨ BA
05/10/2010
-Thanh tra chuyên đề
-Giảng dạy và học tập

THỨ TƯ
06/10/2010
-Giảng dạy và học tập
-Tập huấn Chuyên đề Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật
THỨ NĂM
07/10/2010
-Giảng dạy và học tập

THỨ SÁU
08/10/2010
-Giảng dạy và học tập
-Thanh tra chuyên đề
-Đại hội trù bị Công đoàn cơ sở
-Tập huấn chuyên đề Anh văn
THỨ BẢY
09/10/2010
-Tập huấn Công tác Đội

CHỦ NHẬT
10/10/2010


THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Quốc Tuấn)

2009

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  10_037.jpg 1_045.jpg 1_060.jpg 1_024.jpg Picture_0055.jpg 1_014.jpg 1_033.jpg 6_010.jpg 6_026.jpg 6_024.jpg 1_005.jpg 1_002.jpg 1_036.jpg 21a_010.jpg 21a_025.jpg 4_0521.jpg 4_035.jpg 4_044.jpg 0.Ap_suat.swf 0.Dong_co_2_ki.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TIỆN ÍCH

  Chủ đề tháng 9 năm 2010

  ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN SỊA - QUẢNG ĐIỀN

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  SKKN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:19' 09-12-2009
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  ********
  Ngành Giáo dục của chúng ta hiện nay đang trên đà chuyển biến với chiều hướng tích cực đồng hành cùng với sự vươn lên của xã hội. Đặc biệt từ năm học 2006 – 2007 hưởng ứng cuộc vận động: “Hai không” Coï thãø khàóng âënh ràòng cuäüc váûn âäüng âaî vaì âang mang laûi hiãûu quaí têch cæûc cho ngaình giaïo duûc noïi chung vaì âëa phæång chuïng täi noïi riãng. Chênh nhåì cuäüc váûn âäüng naìy maì caïn bäü quaín lyï, giaïo viãn, hoüc sinh cuîng nhæ phuû huynh vaì caïc læûc læåüng xaî häüi khaïc phaíi xaïc âënh roî hån traïch nhiãûm cuía mçnh âäúi våïi cháút læåüng giaïo duûc hiãûn nay vaì phaíi tiãún haình daûy tháût, hoüc tháût, thi tháût. Chênh vç váûy maì cháút læåüng giaïo duûc tàng lãn âaïng kãø. Có được những thành công trên là nhờ có nhiều yếu tố: Trước hết là nhờ sự quan tâm cuả Đảng, Nhà nước, đã xem sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu và nhiều chính sách ưu tiên cho giáo dục. Tuy nhiên điều cốt lõi và cơ bản nhất, có ý nghĩa quyết định nhất đến sự thành công của sự nghiệp giáo dục vẫn là đội ngũ giáo viên .Vậy làm thế nào để xây dựng được một đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn để dìu dắt thế hệ trẻ góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây chính là điều trăn trở của tất cả những người quản lí của các trường nói chung và của trường Tiểu học số 1 Thị trấn Sịa nói riêng.
  Đối với năm học 2008 – 2009 khi mà toàn ngành đang nỗ lục để thực hiện chủ đề: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lí cùng với phong trào: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” lại một lần nữa đòi hỏi của tất cả các cấp các ngành của toàn xã hội và đặc biệt là vai trò của người cán bộ quản lí ở các nhà trường trong việc xây dựng đội ngũ.
  Là người làm công tác quản lí phụ trách về công tác chuyên môn của nhà trường có truyền thống dạy tốt học tốt, là đơn vị trọng điểm của huyện nhà thì cần phải đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học, phải ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào dạy học đặc biệt là phải tạo được môi trường học tập thân thiện với phương châm: Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Với những lí do trên nên tôi đã ấp ủ và chọn đề tài: Một số giải pháp trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa.

  * Đặc điểm của trường tiểu học số 1 Thị trấn Sịa:
  a/Thuáûn låüi:
  Træåìng tiãøu hoüc säú 1 Thë tráún Sëa âoïng trãn âëa baìn trung tám cuía huyãûn lyñ Quaíng Âiãön âaûi âa säú nhán dán coï âåìi säúng äøn âënh, màût bàòng dán trê tæång âäúi khaï, phuû huynh hoüc sinh laì caïn bäü khaï nhiãöu nãn coï âiãöu kiãûn quan tám âãún viãûc hoüc táûp cuía con em mçnh.
  Nàm hoüc 2008-2009 træåìng coï 580 hoüc sinh âæåüc chia laìm 19 låïp tæì khäúi 1 âãún khäúi 5. Âa säú hoüc chàm ngoan, coï yï thæïc kyí luáût täút luän kênh tháöy yãu baûn vaì biãút giuïp âåî nhau trong hoüc táûp.
  Täøng säú caïn bäü giaïo viãn nhán viãn : 39 ngæåìi trong âoï coï nhiãöu âäöng chê giaïo viãn coï tuäøi nghãö cao coï nhiãöu kinh nghiãûm trong giaíng daûy cuîng nhæ cäng taïc chuí nhiãûm vaì quan hãû våïi phuû huynh bãn caûnh âoï coìn mäüt säú âäöng chê giaïo viãn treí ráút nhiãût tçnh våïi cäng viãûc, nàng âäüng saïng taûo, yãu nghãö mãún treí.
  Trçnh âäü chuyãn män: Nhçn chung caïn bäü giaïo viãn âãöu âaût chuáøn vaì trãn chuáøn. Háöu hãút caïc âäöng chê giaïo viãn âãöu nháûn roî vai troì, vë trê, traïch nhiãûm cuía mçnh âäúi våïi nghãö nghiãûp vaì âäúi våïi cäng viãûc âæåüc giao hoü luän yãu nghãö mãún treí.
  Nhaì træåìng luän nháûn âæåüc sæû chè âaûo sáu saït cuía Såí Giaïo duûc vaì âaìo taûo vaì Phoìng Giaïo duûc vaì âaìo taûo huyãûn Quaíng Âiãön. Bãn caûnh âoï træåìng coìn nháûn âæåüc sæû âäüng viãn vaì häù tråü këp thåìi cuía Âaíng uyí, Uyí ban nhán dán vaì caïc ban ngaình âëa phæång.
  Chênh nhåì nhæîng yãúu täú trãn maì træåìng luän laì laï cåì âáöu trong cäng taïc daûy vaì hoüc cuîng nhæ caïc hoaût âäüng khaïc.
  b/ Khoï khàn:
  Bãn caûnh nhæîng thuáûn låüi træåìng cuîng gàûp mäüt säú khoï khàn :
  Tuy nàòm åí trung tám huyãûn lyñ nhæng do âëa hçnh tháúp truîng nãn âãún muìa mæa hay bë ngáûp uïng laìm aính hæåíng âãún cäng taïc daûy hoüc cuía nhaì træåìng. Cå såí váût cháút coìn thiãúu cuû thãø laì caïc phoìng chæïc nàng coìn thiãúu laìm aính hæåíng âãún cháút læåüng giaïo duûc toaìn diãûn hoüc sinh.
  Âäüi nguî giaïo viãn cuía træåìng coï nhiãöu âäöng chê cao tuäøi nãn coï luïc chæa theo këp våïi viãûc âäøi måïi phæång phaïp daûy hoüc cuîng nhæ viãûc tiãúp cáûn våïi
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  TIN GIÁO DỤC