VIỆT NAM

KẾ HOẠCH TUẦN 8

THỨ HAI
04/10/2010
-Chào cờ đầu tuần
-Giảng dạy và học tập tuần 8
-Thực hiện chuyên đề QBPTE Chủ đề 1
-Họp Chi bộ

THỨ BA
05/10/2010
-Thanh tra chuyên đề
-Giảng dạy và học tập

THỨ TƯ
06/10/2010
-Giảng dạy và học tập
-Tập huấn Chuyên đề Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật
THỨ NĂM
07/10/2010
-Giảng dạy và học tập

THỨ SÁU
08/10/2010
-Giảng dạy và học tập
-Thanh tra chuyên đề
-Đại hội trù bị Công đoàn cơ sở
-Tập huấn chuyên đề Anh văn
THỨ BẢY
09/10/2010
-Tập huấn Công tác Đội

CHỦ NHẬT
10/10/2010


THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Quốc Tuấn)

2009

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  10_037.jpg 1_045.jpg 1_060.jpg 1_024.jpg Picture_0055.jpg 1_014.jpg 1_033.jpg 6_010.jpg 6_026.jpg 6_024.jpg 1_005.jpg 1_002.jpg 1_036.jpg 21a_010.jpg 21a_025.jpg 4_0521.jpg 4_035.jpg 4_044.jpg 0.Ap_suat.swf 0.Dong_co_2_ki.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TIỆN ÍCH

  Chủ đề tháng 9 năm 2010

  ĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

  CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN SỊA - QUẢNG ĐIỀN

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thời khóa biểu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:17' 09-12-2009
  Dung lượng: 145.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC SÄÚ 1 TT SËA THÅÌI KHOAÏ BIÃØU ( Aïp duûng tæì ngaìy 07 / 12 /2009 )
  THÆÏ BUÄØI TIÃÚT KHÄÚI 1 KHÄÚI 2 KHÄÚI 3 KHÄÚI 4 KHÄÚI 5 Myî thuáût Haït nhaûc Anh Vàn Thãø duûc Tin hoüc Cä Thanh
  1 Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì 5/1
  2 Âaûo Âæïc Âaûo âæïc Thãø duûc 1/1 5/2
  SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Táûp âoüc Táûp âoüc 1/2 5/3
  4 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/3 5/4
  HAI 5 Ám nhac Kãø chuyãûn Kãø chuyãûn 1/4
  1 Thuí cäng Mé thuáût Táûp âoüc Anh vàn 2/1 4/1 4/2 4/3 1/1
  2 TV+ Táûp âoüc Kãø chuyãûn Tin hoüc 2/2 4/2 4/3 4/1 1/2
  CHIÃÖU 3 Toaïn + Táûp âoüc Toaïn Thãø duûc Bäöi dæåîng HS Gioíi 2/3 4/3 4/1 4/2 1/3
  4 Toaïn Thãø duûc Giaíi Toaïn(2T) 2/4 Giaíi Toaïn 1/4
  5 Chaìo cåì Chaìo cåì
  1 Tiãúng Viãût Anh vàn Khoa hoüc Âaûo âæïc 1/3 3/1 3/4 1/4
  2 Tiãúng Viãût Tin hoüc Toaïn Toaïn 1/2 3/2 3/3 1/2
  SAÏNG 3 Toaïn Phuû âaûo Chênh taí Chênh taí 1/1 3/3 3/2 1/3
  Mé thuáût Phuû âaûo LT-Cáu Khoa hoüc 1/4 3/4 3/1 1/1
  BA 5 Kyî thuáût LTæì-Cáu
  1 Toaïn + Âaûo âæïc Âaûo âæïc 3/1 1/1 1/3
  2 Thãø duûc Toaïn Toaïn 3/2 2/2 1/2
  CHIÃÖU 3 TV+ Chênh taí Chênh Taí Bäöi dæåîng HS Gioíi Phuû âaûo 3/3 2/1 1/1
  4 Kãø chuyãûn TNXH "5/1,5/2" 3/4 2/3 1/4
  5 Thãø duûc Ám nhaûc 2/4
  1 ÁN+ Táûp âoüc Táûp âoüc 1/3 5/4 4/3 1/4
  2 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/1 5/3 4/2 1/3
  SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Phuû âaûo TLV TLV 1/2 5/2 4/1 1/1
  4 Toaïn Lëch sæí Lëch sæí 1/4 5/1 1/2
  TÆ 5 Tin hoüc Anh vàn
  1 Thuí cäng + Ám nhaûc Táûp âoüc Anh vàn 3/3 2/3 4/1
  2 TV+ Táûp âoüc Toaïn Phuû âaûo 3/2 2/1 4/2
  CHIÃÖU 3 Thãø duûc+ Toaïn Táûp viãút Phuû âaûo Bäöi dæåîng HS Gioíi 3/1 2/2 4/3
  4 Giaíi Toaïn (2T) Táûp viãút Thãø duûc Phuû âaûo 3/4 2/4 Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn
  5 Mé thuáût
  1 Tiãúng Viãût LTæì cáu LTæì - Cáu 4/3 4/1 5/4 1/1
  2 Tiãúng Viãût Toaïn Khoa hoüc 4/1 4/2 5/3 1/2
  SAÏNG 3 TNXH Khoa hoüc Toaïn 4/2 4/3 5/2 1/3
  4 Toaïn Thãø duûc Kyî thuáût 5/1 1/4
  NÀM 5 Mé thuáût Tin hoüc
  1 Luyãûn tæì - cáu TNXH Ám nhaûc 5/1 5/2 5/3 2/2 5/4
  2 Toaïn Chênh taí Myî thuáût 5/2 5/1 5/4 2/3 5/3
  CHIÃÖU 3 Chênh taí Toaïn Bäöi dæåîng HS Gioíi Anh vàn 5/3 5/4 5/1 2/1 5/2
  4 Thuí cäng LT-cáu Tin hoüc 5/4 5/3 5/2 2/4 5/1
  5 Thãø duûc Thuí cäng
  1 Tiãúng Viãût Toaïn Thãø duûc 1/1 4/1 5/4 1/4
  2 Tiãúng Viãût TLV TLV 1/2 4/2 5/3 1/1
  SAÏNG 3 Toaïn Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn Âëa Toaïn 1/3 4/3 5/1 Giaíi Toaïn 1/2
  4 MT+ Ám nhaûc Âëa lê 1/4 5/2 1/3
  SAÏU 5 HÂTT HÂTT
  1 Toaïn + TNXH Toaïn 3/1 3/4 1/2
  2 TNXH+ Toaïn TLV Phuû âaûo 3/2 3/3 1/3
  CHIÃÖU 3 HÂTT Táûp Laìm Vàn Anh vàn "5/3,5/4" 3/3 3/2 1/1
  4 HÂTT Tin hoüc Giaíi Toaïn(2T) 3/4 3/1 1/4
  5 HÂTT Giaíi Toaïn
  GHI CHUÏ : MÄÙI TUÁÖN COÏ 1 TIEÏT HOAÛT ÂÄÜNG GIAÏO DUÛC NGOAÌI GIÅÌ LÃN LÅÏP ÂÆÅÜC THÆÛC HIÃÛN 4 TUÁÖN 1 BUÄØI (4 TIÃÚT) Cä Thanh daûy män Toaïn låïp 1


   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  TIN GIÁO DỤC